Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Šilheřovice
ObecŠilheřovice

Od 1. 2. 2024 se SENIOR TAXI mění na SENIOR EXPRES, více informací naleznete v Aktualitách.

Odpadové hospodářství

Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Šilheřovice je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Šilheřovice č. 6/2021 a řídí těmito pravidly, která  jsou závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se zdržují na území obce.

Na základě nové odpadové legislativy Zastupitelstvo obce Šilheřovice vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která mimo jiné stanovuje sazbu poplatku na rok 2023 a Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 7/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 114.98 kB, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která upravuje sazbu poplatku na další období.  

Každý majitel nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit k místnímu poplatku pomocí formuláře - Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu. Každý s poplatníku si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnosti svozu - ceny popelnic pro rok 2023 dle vyhlášky (50.44 kB) a ceny popelnic pro rok 2024 dle vyhlášky  . Formulář musí být podepsaný v originále, není možné zaslat e-mailem.

Pokud budete chtít během roku velikost nádoby nebo počet svozů změnit, je třeba se osobně dostavit na obecní úřad k podpisu změny, a to vždy do 15. dne v měsíci. Změna bude platit od prvního dne v měsíci. Pokud se budete chtít od poplatku odhlásit (v případě odstěhování či jiné změny), je opět nutné se osobně dostavit na obecní úřad. 

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na

a)     Biologické odpady,
b)     Papír,
c)     Plasty včetně PET lahví, kovové obaly
d)     Nápojové kartony,
e)     Sklo,
f)     Nebezpečné odpady,
g)    Objemný odpad,
h)    Kovy,
i)    Jedlé oleje a tuky,
j)     Směsný komunální odpad

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), a i).

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

  

Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, ostatního kovového odpadu, skla, biologického odpadu, kovů, jedlých olejů a tuků

Papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly, sklo, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery.

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

a)     Papír, plasty včetně PET láhví, nápojové kartony, kovové obaly, sklo - ul. Horní, Střední, Dolní, Ke Kovárně, U Parkoviště, Polní, Sokolská, Farní, U Obory, Paseky.
b)     Biologické odpady – ul. Dolní a Polní
c)     Jedlé oleje a tuky – ul. Střední (za obecním úřadem)
d)     Kovy – ul. Střední (za obecním úřadem)

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)     Papír, barva modrá,
b)     Plasty, PET lahve, nápojové kartony, kovové obaly barva žlutá,
c)     Sklo, barva světle zelená,
d)     Biologické odpady, barva tmavě zelená
e)     Kovy
f)      Jedlé oleje a tuky, barva hnědá

 

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na vývěsních deskách, v místním zpravodaji, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.
 

Svozy nebezpečného odpadu v roce 2024:

  • 16. 3. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem
  • 13. 7. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem
  • 5. 10. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

 

Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu je zajišťován třikrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na vývěsních deskách, v místním zpravodaji, v  místním rozhlase, na internetových stránkách obce.

 

Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2024:

  • 16. 3. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem
  • 13. 7. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem
  • 5. 10. 2024                       stanoviště: parkoviště pod kostelem

 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely těchto pravidel se sběrnými nádobami rozumějí:

a)   popelnice
b)   kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
c)   odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 

 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

- elektrozařízení

  

Výrobky s ukončenou životností lze předávat:

a)     malé elektrozařízení - do sběrných nádob umístěných na ul. Horní a Střední
b)     velké elektrozařízení – do sběrného dvoru na ul. Střední (za obecním úřadem)

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Jsme členy