Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Šilheřovice
ObecŠilheřovice

V letní sezoně máte možnost si zapůjčit v obci elektrokola a ke sportovním aktivitám  využít víceučelové hřiště. Více informací v sekci Sportovní využití .

Komplexní pozemkové úpravy v obci

Obr.-1_obvodPozemkové úpravy představují cestu pro obnovení tradičních vazeb s místní krajinou, oživení zapomenutých míst, která již ztratila svou kontinuitu. Jsou nenahraditelným předpokladem pro vznik a rozvoj dalších iniciativ v daném území. Představují účinný nástroj k revitalizaci venkovského prostoru. Jsou investicí do krajiny.


Již několikátým rokem probíhají na území naší obce komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ). Důvodem jejich zahájení byla potřeba vyřešit vlastnické vztahy a lépe uspořádat pozemky ve vybraných lokalitách mimo zastavěnou část obce tak, aby mohla být realizována vhodná opatření související s polními cestami, protipovodňovou ochranou či výsadbou v krajině.  

KoPÚ jsou složitý a mnohaletý proces, ale zároveň jsou klíčovým nástrojem pro dlouhodobý územní rozvoj na venkově. Jejich hlavní cíl spočívá v účelném uspořádání vesměs zemědělských pozemků, výsledkem je pak nová katastrální mapa. Souběžně s tím představuje pozemková úprava výchozí předpoklad pro skutečnou péči o krajinu, jelikož mnohdy lze jen pomocí pozemkových úprav zrealizovat akce jako je zpřístupnění pozemků pomocí polních cest, opatření k ochraně půdy, zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině, minimalizaci povodňových škod, obnovení osobního vztahu lidí k půdě a celkovému posílení přírodních hodnot a zvýšení atraktivity území. 

Zjednodušeně řečeno, pozemkové úpravy vytvoří na daném území podmínky pro lepší hospodaření vlastníků s půdou, pro využívání krajiny také ostatními obyvateli a pro zlepšení stavu krajinu.

Komplexní pozemkové úpravy zohledňují jak vlastnické vztahy k pozemkům, tak i zájmy a potřeby ostatních obyvatel. Proto se přímo dotýkají nejen samotných vlastníků pozemků, ale také obce, která ukončením pozemkových úprav získává detailně zpracovaný územně plánovací nástroj pro nezastavěnou část svého správního obvodu.

Zpracovatelé komplexních pozemkových úprav během jejich celého průběhu úzce spolupracují se zadavatelem (Státním pozemkovým úřadem), zástupci obce (zejména starostou obce) a zvolenými zástupci vlastníků (sbor zástupců vlastníků).

Přesná pravidla celého procesu jsou upravena zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, který je vyhlašuje a řídí prostřednictvím Státního pozemkového úřadu.

 

Přínosy komplexních pozemkových úprav pro obec:

 • vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
 • optimální uspořádání obecních pozemků s ohledem na veřejně prospěšné záměry v krajině
 • následná možnost realizace vybraných opatření jako např. opravení polních cest či výsadby
 • vyřešení neškodného odvedení povrchové vody z polí a protipovodňové ochrany zastavěného území
 • připravenost pozemků pro čerpání dotací
 • územně plánovací nástroj

 

Přínos pro vlastníky pozemků a jejich uživatele - nájemce

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
 • úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení
 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
 • zpřístupnění všech pozemků vlastníků z veřejných polních cest (dosud přístupných jen přes pozemky jiného soukromého vlastníka)
 • ukončení zatímního užívání cizích pozemků
 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
 • možnost bezplatného vytyčení nově navržených pozemků v terénu

 

Přínos pro katastr nemovitostí

 • obnova katastrálního operátu
 • promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí (KN) a odstranění nesouladů
 • zpřesnění výměry jednotlivých parcel
 • zahuštění polohového bodového pole
 • vyřešení duplicitních vlastnictví

 

Zpracování pozemkových úprav lze rozdělit na čtyři etapy:

I. přípravné práce – geodetické činnosti, rozbor podkladů a terénní průzkum území

II. vypracování vstupních nároků jednotlivých vlastníků pozemků v pozemkové

III. zpracování a projednání plánu společných zařízení

IV. návrh a schválení nového uspořádání pozemků vlastníků

Pozemková úprava končí vytvořením mapového díla s novými pozemky, které je zapsáno do KN.

 

KoPÚ Šilheřovice se aktuálně se nachází mezi III. a IV. fází zpracování. Proběhla etapa vstupních analýz (2017), všichni vlastníci pozemků v řešeném obvodu pozemkové úpravy byli obeznámeni se svým vstupním nárokem (2018) a následně byl zpracován a projednán plán společných zařízení, tj. opatření veřejně prospěšného charakteru (2019).

Koncem roku 2019 došlo k pozastavení procesu pozemkových úprav. Důvodem je snaha navýšit nedostatečnou výměru obecních a státních pozemků použitelných pro společná opatření v řešeném obvodu pozemkových úprav. Toto navýšení lze za příznivých podmínek provést směnou pozemků mezi katastrálními územími. Jde o poměrně ojedinělý a administrativně zdlouhavý proces, který se provádí velmi zřídka. V Šilheřovicích však nastaly okolnosti, které takovému řešení přejí.

Jakmile se směnu podaří provést, mohou práce na KoPÚ pokračovat IV. etapou, kterou je zhotovení a individuální projednání návrhu nových parcel jednotlivých vlastníků a následné zapsání nové katastrální mapy do KN.

 

Držme palce, aby se potřebné pozemky na naše území podařilo převést co nejdříve a komplexní pozemkové úpravy mohly být dokončeny a sloužit k prospěchu všech.

 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se neváhejte obrátit buď na Státní pozemkový úřad - pobočku Opava (Martina Werichová, tel. 725 901 106) či na zpracovatele EKOTOXA s.r.o. (Eva Pustelníková, tel. 601 084 255).


Obr.-2_Darkovice_cesta

Pozemkové úpravy připravují pozemky pro realizační práce – ukázka zrekonstruované polní cesty s propustky v Darkovicích


Soubory ke stažení

Usnesení RO č. 16 ze dne 4. 5. 2023 - informace o stavu KPÚ

Usneseni-RO-16-2023_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,41 kB

Zápis z jednání ze dne 26. 4. 2023

Scan_-36423051610460.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,69 kB

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice - oznámení o přerušení prací

Scan_-36420021910240_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,78 kB

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Scan-_22418102213150_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,08 kB

Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování průběhu hranic

Scan-_22418040308381_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Obec Šilheřovice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Jsme členy