Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL (kinosál)

 

 

Projekt:                        Rekonstrukce interiéru v kulturně vzdělávacím centru CZ-PL
Dotace:                        6.468.052,- Kč
Program:                    Podpora rozvoje regionů 2019+
Dotační titul č.6:         Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

 

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce interiéru budovy kulturně vzdělávacího centru CZ-PL v naší obci. Jedná se o dvoupodlažní objekt s půdou, který bude zachován ve stávajícím tvaru. V rámci dotačního titulu dojde k úpravám vnitřních prostor (sociální zázemí, šatna, rozvody vody a kanalizace, rozvody elektřiny, a jiné) tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby.  

 

Dotační program: „Program podpory financování akcí s podporou EU“
Dotace: 1.000.000 Kč

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL (kinosálu)“ v rámci programu OPŽP.


Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020
Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1
Název projektu: „5.1a“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL  
Dotace: 2.355.035,60,- Kč

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu.


 

Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020
Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1
Název projektu: „5.1b“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL  
Dotace: 1.456.033,60,- Kč

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu.


Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

Projekt:                                 „Po stopách rodů Eichendorffů, Rothschildů i Reiswitzů“
Registrační číslo:                 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001275
Vedoucí partner:                  Obec Šilheřovice
Dotace EFRR:                       1.189.470,79 euro
Partneři projektu:                Obec Šilheřovice, gmina Krzyzanowice

 

Projekt zvýší turistickou atraktivitu obou partnerských obcí díky posílení turistického potenciálu obou partnerů vycházejícího ze společné historie, jejímž společným jmenovatelem jsou titulní šlechtické rody, jimž toto území kdysi náleželo. Tohoto cíle bude dosaženo díky centra, které zajistí služby v cestovním ruchu a propagaci turistických atrakcí, a také za pomoci široké propagační kampaně využívající moderní metody propagace.