Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

READY TO HELP

 

 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt: „ READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu  Silesia “
Registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000896
Vedoucí partner: Euroregion Silesia
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Gmina Krzyzanowice, Gmina Krzanowice, Obec Hať, Obec Píšť, Obec Chuchelná, Obec Strahovice, Obec Rohov, Obec Sudice
Dotace EFRR: 928.933,46 euro

 

„READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ je název česko-polského projektu, který byl schválen k financování z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik“.

 

Do projektu je zapojeno 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních obcí z české strany (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy (střediskové obce) z polské strany (Krzanowice, Krzyżanowice). Projekt je realizován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a Okresním velitelstvím státního požárního sboru v Ratiboři.

 

Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 1 092 862,90 EUR, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 928 933,46 EUR, tj. 85 %. Čeští partneři mají dále schválenu dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek dobrovolných hasičů (7 českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. „Systémem společné ochrany“ se v tomto případě myslí propojení dvou národních záchranných systémů na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů.

 

V rámci projektu, který bude realizován až do konce roku 2019, budou pořízena 4 nová požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a další technické vybavení pro 19 jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek jsou zaměřeny aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy společných soustředění v Ústřední hasičské škole s programem teoretických školení a praktického výcvikupod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče“ a společná pracovní setkání všech zapojených jednotek. Nedílnou součástí projektu je také analýza systému společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice.