Rezervacni system Spravodaj obce Povodňové okénko

Oprava hraniční cesty - Rakowiec

 

Vážení spoluobčané,

na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem obdržela obec investiční dotaci vmaximální výši 8.000.000,- Kč, které byly účelově určeny k úhradě uznatelných nákladů projektu „ Oprava hraniční cesty – Rakowiec “. Tato dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů veřejnou finanční podporou. Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo poskytovateli dotace nejpozději do 20. 1. 2020.

Díky této dotaci a uvolněním 2.000.000,- Kč ze svého schváleného rozpočtu obec opraví stávající hraniční komunikaci, která je ve špatném technickém stavu.